Joaquim Berenguer Gómez (en endavant “QB”)
Aquest web ha estat creat per QB. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

  • Titularitat del web. El nom del domini www.berenguer.info està registrat a favor de Joaquim Berenguer Gómez, amb DNI 39145492K. Telèfon de contacte +34 635 673 607.
  • Propietat intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual o comercial del contingut d’aquest web són propietat exclusiva de QB o de tercers que han autoritzat o cedit l’ús d’aquests continguts a QB. Tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest web estan protegits per llei.
  • Contingut del web i enllaços. QB no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços.
  • Actualització i modificació del web. QB es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.
  • Aspectes tècnics. QB no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes.
  • Tractament de dades de caràcter personal. Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a QB, al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. QB pot incorporar les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat. QB no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. La informació rebuda per serà utilitzada en tot moment amb la deguda confidencialitat i secret.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.
Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.
Moltes gràcies.

Joaquim Berenguer

 

Quim Berenguer – Fotògraf
Parc Audiovisual de Catalunya
Ctra BV-1274, Km 1
08225 Terrassa (BCN)